Ваш партнер за здрав, безбеден и безгрижен живот

Тестери за Проверка на Вода

За да се има подобар увид во квалитетот на водата и состојбата на системите за третман на вода, потребно е редовно да се прати квалитетот на водата преку проверка на соодветни параметри од водата.

Доколку користите Р.О. систем ваш индикатор за добро функционирање на системот е преку проверка на TDS (Вкупно Растворени Материи) или EC (електрокондуктивност).

Доколку користете бунарска вода, а на мијалниците се гледаат црвени, кафејави дамки тоа е индикатор на зголемено присуство на железо и манган во водата. Или доколку веќе имате деферизатор / деманганизатор, потребни се тестерите за проверка на железо и манган.

Доколку имате бигор во водата, станува збор за зголемена тврдина, проверка на тврдината е истотака возможна со наши тестери.

Ако користите вода која се хлорира, (сопствени бунари, градски водоводи, базени) и сакате да ја пратите концентрацијата на хлор во водата, тестерите за хлор во разни варијанти се тука.

Проверка и на други параметри како: Нитрати, Нитрити, Хлориди, pH, алкалност М и П , Цианурична киселина, Активен Кислород, Бромин, Хлор Диоксид, Озон, Водороден Пероксид,  Вкупна Тврдина, Калциумова Тврдина, Алуминиум, Амонијак, Бакар, DEHA, Флуориди, Молибдати Сулфиди, Фосфати, Силика, Нтриум Хипохлорид, Цинк, Матност, Turbidity , Бактериски тестови ((TTC Total Vialble Count), Квасеци, мувла, габи и вкупен број, колиформни и вкупен број на бактерии, Е. Coli, Pseudomonas Aeruginosa и вкупен број на бактерии, Сулфатно Редуцирачки Бактерии, Нитритно Редуцирачки Бактерии, Инкубатори за зреење),

 

Електронски Мерачи - тестери на вода

TDS тестери, pH тестери, ORP тестери, dH Тестери ... Мерачи и китови за проверка на разни параметри од водата. Мерење на Вкупно растворени загадувачи (TDS), Мерачи за проверка на базно-киселинското ниво на водата (pH тестер), Мерач за проверка на Оксидациско-Редукцискиот Потенцијал на водата (ORP),...

Новости

СУПЕР ЦЕНА на Р.О. Систем, за наши СОРАБОТНИЦИ

Од Денес 30.03.2023 Почнуваме со Промоција на Реверзно Осмозниот Систем Основен модел со СУПЕР ЦЕНА КАКО НИКОГ...


Бентен-Пан и Nijhuis Industries - Партнерство за Решенија за Третман на Отпадни Води

Бентен-Пан и Nijhuis Industries преку Партнерство за заеднички настап на здружување на ресурсите овозможуваат ...


Водата во одгледувањето Канабис

Бентен-Пан, со своето долгогодишно искуство во полето на третман на вода и расположливост на технологии и опре...


  • Lactalis MK - Прочистителна Станица за Третман на Вода
  • Комплекс Македонско Село - Нерези
  • Вивакс - Вива Сокови
  • Авицена Лабораторија - Скопје Капиштец
  • Авицена Лабораторија Тетово
  • Van Hool - Фабрика за Автобуси