Ваш партнер за здрав, безбеден и безгрижен живот

Деферизатори - Деманганизатори

Железото и манганот се често застапени елементи во подземните води. Тие можат да создадат низа на проблеми во водоводниот систем кој се користи за снабдување со вода за пиење. Рефлектирајки се како дамки на чешмите и санитаријата, дамки на алиштата, наслаги во резервоарите, наслаги во бојлерите и цевките.

 

Железото е многу застапен елемент на земјината топка, со околу 5% застапеност. Тој е и важна состојка за многу индустрии. Во водата се растворува исто како и другите соединенија, на тој начин што, водата од врнежите, навлегувајќи во порите на земјата, по патот до подземниот резервоар, со себе ги раствара железото и манганот.

 

ДЕФЕРИЗАТОРИ - АВТОМАТСКИ И МАНУЕЛНИ СИСТЕМИ

Отстранувањето на железото, манганот и H2S од водата претставува важна задача во прочистувањето на водата, бидејќи тие може да градат нетопливи хидроксиди кои може да ги загрозат виталните делови насистемот за прочистување. Обично горната граница на содржина на железово водата за пиење е 0.3 mg/l, a...

Новости

Водата во одгледувањето Канабис

Бентен-Пан, со своето долгогодишно искуство во полето на третман на вода и расположливост на технологии и опре...


Новитет - Mi Air Purifier 2 - Прочистувач на воздух

Задоволство ни е да Ве известиме дека Бентен Пан ја проширува својата палета на производи со нешто сосема ново...


Бентен Пан се грижи и за најмладите

Одржан едукативен час на тема Вода, во O.У. Круме Кепески, Кисела Вода. Благодарност до педагогот и учителките...


  • Комплекс Македонско Село - Нерези
  • Вивакс - Вива Сокови
  • Авицена Лабораторија - Скопје Капиштец
  • Авицена Лабораторија Тетово
  • Van Hool - Фабрика за Автобуси
  • Забна Ординација - Каракамчев