Ваш партнер за здрав, безбеден и безгрижен живот

Реверзно Осмозни Системи за Индустрија

Во индустријата водата има широка примена. Во зависност од типот на индустријата, водата може да се користи за: санитарни потреби, вода за пиење, вода за греење, производство на пареа парен котел, за ладење на простории, за ладење на машини, за перење на производи и т.н. . Но не само нејзината широка примена истотака и снабдувањето на водата може да биде од повеќе видови на водоснабдување: Јавен водовод, сопствени бунари, Користење дождовница и Реискористување на водата во неколку циклуси.

За сите овие примени на водата таа мора да задоволува одреден специфичен квалитет. Ретко кога влезната вода е со задоволувачки квалитет за примена во индустриските процеси.

Заради сето ова горенаведено потребен е соодветен третман на водата за да може компанијата да има непречено работење, и намалени трошоци на опремата.

Нашиот пристап на индустријата е индивидуален, каде се гледаат потребите на квалитетот на водата, се споредуваат со квалитетот на влезната вода и соодветно на тоа се интервенира на третман на оние параметри кои се критични и не го задоволуваат потребниот квалитет.

Преку нашето искуство во индустријата од 2010 година па наваму, голем број на референци во областа, како и достап до нови технологии и материјали, спремни сме да одговориме на високите потреби и барања на денешната индустрија

Реверзно Осмозни Системи за Индустрија

Мембранските сепарациски процеси, особено реверзната осмоза како универзална техника за сепарација, функционирање и концентрирање на органски и неоргански супстанции,  добиваат се поголемо значење и наоѓаат широка примена во хемиското инженерство и  поедини хемиски технологии. За наглата експанзија ...

Новости

СУПЕР ЦЕНА на Р.О. Систем, за наши СОРАБОТНИЦИ

Од Денес 30.03.2023 Почнуваме со Промоција на Реверзно Осмозниот Систем Основен модел со СУПЕР ЦЕНА КАКО НИКОГ...


Бентен-Пан и Nijhuis Industries - Партнерство за Решенија за Третман на Отпадни Води

Бентен-Пан и Nijhuis Industries преку Партнерство за заеднички настап на здружување на ресурсите овозможуваат ...


Водата во одгледувањето Канабис

Бентен-Пан, со своето долгогодишно искуство во полето на третман на вода и расположливост на технологии и опре...


  • Lactalis MK - Прочистителна Станица за Третман на Вода
  • Комплекс Македонско Село - Нерези
  • Вивакс - Вива Сокови
  • Авицена Лабораторија - Скопје Капиштец
  • Авицена Лабораторија Тетово
  • Van Hool - Фабрика за Автобуси