Ваш партнер за здрав, безбеден и безгрижен живот

Филтри и Системи за Индустрија

Во индустријата водата има широка примена. Во зависност од типот на индустријата, водата може да се користи за: санитарни потреби, вода за пиење, вода за греење, производство на пареа парен котел, за ладење на простории, за ладење на машини, за перење на производи и т.н. . Но не само нејзината широка примена истотака и снабдувањето на водата може да биде од повеќе видови на водоснабдување: Јавен водовод, сопствени бунари, Користење дождовница и Реискористување на водата во неколку циклуси.

За сите овие примени на водата таа мора да задоволува одреден специфичен квалитет. Ретко кога влезната вода е со задоволувачки квалитет за примена во индустриските процеси.

Заради сето ова горенаведено потребен е соодветен третман на водата за да може компанијата да има непречено работење, и намалени трошоци на опремата.

Нашиот пристап на индустријата е индивидуален, каде се гледаат потребите на квалитетот на водата, се споредуваат со квалитетот на влезната вода и соодветно на тоа се интервенира на третман на оние параметри кои се критични и не го задоволуваат потребниот квалитет.

Преку нашето искуство во индустријата од 2010 година па наваму, голем број на референци во областа, како и достап до нови технологии и материјали, спремни сме да одговориме на високите потреби и барања на денешната индустрија

Омекнување на вода - Големи Капацитети

Водата постојано циркулира во природата. Еден дел од површинската вода испарува и се враќа во форма на врнежи. Поради природната содржина на јаглерод диоксид во атмосферата врнежите стануваат слабо кисели, а со тоа и одличен растворувач. Ваквите врнежи растворуваат супстанции од органско и неорганск...

Нано Филтрација

Нано филтрацијата е технологија која е во подем во изминатите неколку години. Денес нано филтрацијата најчесто се применува во процесите на третирање на водата за пиење, како што е омекнување, отстранување на боја, како и отстранување на микро загадувања. Во текот на индустрискиот процес, нано филтр...

Реверзно Осмозни Системи за Индустрија

Во индустријата водата има широка примена. Во зависност од типот на индустријата, водата може да се користи за: санитарни потреби, вода за пиење, вода за греење, производство на пареа парен котел, за ладење на простории, за ладење на машини, за перење на производи и т.н. . Но не само нејзината широк...

Омекнување на вода - Ambersoft

Ambersoft е систем за дуплекс омекнување на водата, каде е применет иновативен концепт развиен од страна на CWG, за омекнување на водата под специјално однапред дефинирани услови на филтрирање на водата. Во овој концепт водата се движи во обратна насока отколку кај стандардните омекнувачи т.е. одозд...

Декарбонизација

 Во производствената понуда на CWG Групата се наоѓаат и класичните системи за јонска размена, како што се линиите за ДЕМИНЕРАЛИЗАЦИЈА И ДЕКАРБОНИЗАЦИЈА. Водејќи голема грижа за капацитетот на исполнетост науредот со јонски маси, поради потребата за користење на хемикалии при регенерацијата(киселини ...

Автоматски Системи за Филтрација на Вода

Автоматизирани Филтерски Системи за прочистување на водата, кој процесот на перење на филтрацискиот материјал е автоматски со помош на автоматски управувачки вентили. Во голем дијапазон на протоци и решенија, во можност сме да излеземе во пресрет за филтрирање на разни параметри во водата.

Деферизатори - Деманганизатори

Железото и манганот се често застапени елементи во подземните води. Тие можат да создадат низа на проблеми во водоводниот систем кој се користи за снабдување со вода за пиење. Рефлектирајки се како дамки на чешмите и санитаријата, дамки на алиштата, наслаги во резервоарите, наслаги во бојлерите и це...

Новости

Бентен-Пан и Nijhuis Industries - Партнерство за Решенија за Третман на Отпадни Води

Бентен-Пан и Nijhuis Industries преку Партнерство за заеднички настап на здружување на ресурсите овозможуваат ...


Водата во одгледувањето Канабис

Бентен-Пан, со своето долгогодишно искуство во полето на третман на вода и расположливост на технологии и опре...


Претставување на Б-П Филтри на Саемот HFW

Бентен-Пан, со гамата на производи на Б-П Филтри, излезе на саемот HFW (Health, Fitness and Wellness) , одржан...


  • Lactalis MK - Прочистителна Станица за Третман на Вода
  • Комплекс Македонско Село - Нерези
  • Вивакс - Вива Сокови
  • Авицена Лабораторија - Скопје Капиштец
  • Авицена Лабораторија Тетово
  • Van Hool - Фабрика за Автобуси